• 3 Thông báo/tin t?c {{travelShortAlert}}
  (Vui lòng ch?n ng?n ng? yêu thích)
  Main Content

  B?n mu?n bay ??n ?âu?

  B?n mu?n bay ??n ?âu?

  B?n mu?n bay khi nào?

  Có bao nhiêu ng??i mu?n bay?

  Ch?n sân bay
  Ch?n lo?i chuy?n ?i

  L?iPlease select travel dates

  Ch?n lo?i chuy?n ?i
  Xin ca?m ?n!
  Khách/mã khuy?n mãi
  {{calPassengers()}} Hành khách /{{filghtsearch.travelValue}}
  Ch?n hành khách
  Click to know more
  Click to know more
  Click to know more

  R?t ti?c, t?ng s? hành khách không ???c phép v??t quá 9 ng??i (bao g?m c? tr? s? sinh).

  R?t ti?c, t?ng s? ng??i l?n không ???c phép v??t quá 9 ng??i.

  R?t ti?c, t?ng s? tr? em không ???c phép v??t quá 8 ng??i.

  R?t ti?c, s? hành khách tr? s? sinh không ???c phép v??t quá s? hành khách ng??i l?n.

  B?n mu?n bay b?ng h?ng gh? nào?
  vui lòng ch?n h?ng ph? thông
  B?n có mu?n s? d?ng mã khuy?n mãi không? Click to know more

  {{promoWarning}}

  Nh?p mã h?i viên Công Ty
  • {{errorMsg}}

  S?n sàng ?ón nh?n
  thách th?c m?i

  X? s? th?n tiên c?a Châu Á: ?ài Loan

  China Airlines và Nhi?p ?nh gia ng??i Nh?t Kengo Kobayashi

  Redemption of Free Wi-Fi Onboard

  Redeem your complimentary Wi-Fi Onboard Service

  Discover all Destinations

  Tr?i nghi?m
  China Airlines

  10博体育网址 104| 610| 566| 152| 885| 589| 744| 297| 449| 607| 850| 608| 760| 521| 270| 55| 267| 564| 661| 982| 301| 1| 894| 134| 597| 636| 70| 872| 544| 886| 577| 903| 391| 339| 777| 867| 924| 702| 362| 827| 908| 171|